หน่อโพธิ์ แทรแวล NorBhodi Travel  ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09361

หน่อโพธิ์ แทรแวล NorBhodi Travel  ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09361

เมนู

ทัวร์ภูฏาน...สวรรค์บนพื้นพิภพ

รายการเดินทาง โดยสังเขป สำหรับ ๕ วัน ๔ คืน

วันแรก  : กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู

เวลา ๐๔.๐๐ น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา ๖.๓๐ น ออก เดินทางโดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ ถึงสนามบิน เมืองพาโร ราว ๙.๔๕ น (เวลาภูฏานช้ากว่าไทย ๑ ชม.)

หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินชมอาคารผู้โดยสาร ซึ่งมีสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์ของภูฏาน จากนั้นเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมืองพาโร ตั้งอยู่ ณ สถานที่ซึ่งเคยเป็นหอสังเกตการณ์การรบ หรือเรียกว่า ตาซอง (Ta Dzong) มีอายุกว่า ๓๕๐ ปี  ชม ผ้าพระบฎ (ตังกา) ที่เลื่องชื่อ และ ดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงาม (ภูฏาน ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ออกแบบดวงตราไปรษณีย์ได้สวยที่สุดประเทศหนึ่ง) จากนั้นไป พาโร ซอง (Paro Dzong หรือ Rinpung Dzong) หมายถึง ป้อมอัญมณี มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีเช่นกัน 

บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองทิมพู (Thimpu) เมืองหลวงที่สองของภูฏาน ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลราว ๒.๔๐๐ ม. มีความผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ผู้คนล้วนแต่งกายด้วยชุด โก (Kho สำหรับชาย) และ กีร่า (Kira สำหรับหญิง) สถานที่สำคัญในเมืองนี้เช่น Memorial Chorten มหาสถูปสร้างในปี ค.ศ.๑๙๗๔ ตามพระราชดำริของ พระเจ้าจิกมี ดอร์จิ วังชุก (กษัติรย์องค์ที่ ๓ แห่งราชวงศ์วังชุก) ภายในมีภาพจิตรกรรมและประติมากรรมที่ทรงคุณค่า 

วัดชันกังคา (Changangkha) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ ๑๔ ชาวภูฏานนิยมมาขอให้พระตั้งชื่อให้ลูก ที่วัดนี้ท่านสามารถขอให้พระตั้งชื่อเป็นแบบชาวภูฏานได้

วันที่สอง : ทิมพู –ปูนาคา

หลังอาหารเช้า ไปนมัสการพระใหญ่แห่งทิมพู องค์พระมีความสูงถึง ๕๑.๕ เมตร จากจุดที่ตั้งของพระพุทธรูป จะได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองทิมพู จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองปูนาคา (Punakha) เมืองหลวงเก่าของภูฏาน แวะ ชมโดจูล่า (Dochula) ที่ระดับความสูง ๓,๑๕๐ ม. ซึ่งมีสถูป ดรุค วังเกล (Druk Wangle Chorten) สร้างถวายพระโพธิสัตว์ของวัชรยาน ๑๐๘ องค์ แล้วไปจุดชมวิวที่สวยงามมากที่สามารถเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้อย่างเต็มตา และระหว่างการเดินทางจะได้เห็นทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้บาน (ในฤดูใบไม้ผลิ)  เมื่อถึงปูนาคา (ระดับความสูง ๑,๓๐๐ ม.) จะอบอุ่นกว่าที่ ทิมพู จึงเป็นที่กษัตริย์และสมเด็จพระสังฆราชเสด็จแปรพระราชานมาพักในฤดูหนาว  สถานที่สำคัญในเมืองนี้ เช่น วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) วัดเก่าแก่ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. ๑๔๙๙ ชาวภูฏานนิยมมาขอพรเรื่องความรักและครอบครัว ปูนาคา ซอง (Punakha Dzong) สร้างในปี ค.ศ. ๑๖๓๗ เป็นที่ประทับของซับดรุง งาวัง นัมเกล ประมุขฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักร ปัจจุบันเป็นพระราชวังฤดูหนาวของพระสังฆราช ปูนาคา ซอง เป็นซองขนาดใหญ่มาก นอกจากมีพระตำหนัก และศาลาว่าการของเมืองแล้ว ยังมี โบสถ์ วิหาร ประดิษฐานในซองนี้ถึง ๒๑ แห่ง มีภิกษุสามเณรจำพรรษากว่า ๖,๐๐๐ รูป 

วันที่สาม : ปูนาคา – ทิมพู – พาโร

หลังอาหารเช้า ออกเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู ถึงทิมพูเข้าชมสวนสัตว์ พบกับตัวทาคิน (Takin) สัตว์ประจำชาติภูฎาน ปัจจุบันหาดูได้ยาก จากนั้นไปชม ทิมพูซอง (Thimpu Dzong หรือ TashichhoDzong) ป้อมปราการขนาดใหญ่ ปัจจุบันใช้เป็นทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา พระตำหนักฤดูร้อนของพระสังฆราช และยังเป็นที่ประทับของกษัตริย์จิกมีด้วย 

วันที่สี่ : พาโร – ทักซัง

หลังอาหารเช้า ขึ้นชมวัดถ้ำเสือ (Tiger Nest)  หรือ ทักซัง (Taktshang Goemba) ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงราว ๙๐๐ ม. ใช้เวลาเดินขึ้นลงราว ๕-๖ ชม. หรือจะเช่าม้าขี่ผ่อนแรงได้ สำหรับท่านที่ไม่ขึ้นวัดถ้ำเสือ สามารถเที่ยวชมเมืองพาโรและพักผ่อนตามอัธยาศัยได้

ช่วงบ่ายไปนมัสการพระพุทธรูปและรูปของคุรุรินโปเช่ ซึ่งชาวภูฏานถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สอง จากนั้นไปชมวัดคิชู (Kyichu Temple) สร้างราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ตั้งแต่สมัยที่ภูฏานยังเป็นส่วนหนึ่งของทิเบต มีวิหารเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่สมัยแรกเริ่ม  แล้วไปชมวิวเมืองพาโร ณ ยอดเขาจูโมฮารี ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภูฏาน

วันที่ห้า : พาโร – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระแล้ว ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองพาโร

๑๐.๓๕ น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์

๑๕.๕๐ น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : โปรดสอบถามรายละเอียด และราคาเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกเวลาเดินทางเองได้ตลอดทั้งปี กรณีกลุ่มขนาดเล็กไม่มีผู้นำทัวร์ไปจากเมืองไทย แต่จะมีไกด์ภูฏานสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษต้อนรับ ช่วงที่นิยมท่องเที่ยวได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ (ราวกลางเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม) และ ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน ถึง พฤศจิกายน) ซึ่งมีอากาศเย็นสบายไม่หนาวจนเกินไป และดอกไม้บานสวยงาม

การตั้งค่าคุกกี้
X
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)